صفحه الکترو پلیت

یرای اطلاع از کیفیت صفحه الکترو پلیت نوع و برند با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

                                                                                               989354041871+      بابایی
                                                                                                 982166683153+بابایی

صفحه اهنبر بر مینی 3 میل اوسیس

برای اطلاع از کیفیت صفحه اهنبر بر مینی 3 میل اوسیس ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

صفحه اهنبر بر مینی 3 میل اوسیس

صفحه اهنبر بر مینی 3 میل اوسیس

 

صفحه اهنبر بر مینی 3 میل اوسیس,اهنبر 3 میل مینی اوسیس,لیست قیمت صفحه اوسیس,قیمت صفحه اوسیس


صفحه استیل بر مینی 1 میل اوسیس

برای اطلاع از کیفیت صفحه استیل بر مینی 1 میل اوسیس ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

صفحه استیل بر مینی 1 میل اوسیس

صفحه استیل بر مینی 1 میل اوسیس

 

صفحه استیل بر مینی 1 میل اوسیس,صفحه استیل بر مینی اوسیس,برش استیل 1 میل اوسیس,لیست قیمت صفحه اوسیس,قیمت صفحه اوسیس


صفحه ساب مینی 6 میل اوسیس

برای اطلاع از کیفیت صفحه ساب مینی 6 میل اوسیس ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

صفحه ساب مینی اوسیس

صفحه ساب مینی اوسیس

 

صفحه ساب مینی اوسیس,صفحه ساب مینی 6 میل اوسیس,صفحه ساب اوسیس,ساب مینی اوسیس,لیست قیمت صفحه اوسیس,قیمت صفحه اوسیس


صفحه ساب 6 میل اوسیس

برای اطلاع از کیفیت صفحه ساب 6 میل اوسیس ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

صفحه ساب اوسیس

صفحه ساب اوسیس

 

صفحه ساب 6 میل اوسیس,صفحه ساب اوسیس,ساب 6 میل اوسیس,لیست قیمت صفحه اوسیس,قیمت صفحه اوسیس


صفحه برش آهن 3 میل اوسیس

برای اطلاع از کیفیت صفحه برش آهن 3 میل اوسیس ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

صفحه برش آهن 3 میل اوسیس

صفحه برش آهن 3 میل اوسیس

 

صفحه برش آهن 3 میل اوسیس,اهنبر بزرگ اوسیس,صفحه برش آهن اوسیس,برش آهن بزرگ اوسیس,لیست قیمت صفحه اوسیس,قیمت صفحه اوسیس


صفحه استیل بر 1 میل اوسیس

برای اطلاع از کیفیت صفحه استیل بر 1 میل اوسیس ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

صفحه استیل بر 1 میل اوسیس

صفحه استیل بر 1 میل اوسیس

 

صفحه استیل بر 1 میل اوسیس,صفحه استیل بر اوسیس,استیل بر اوسیس,برش استیل اوسیس,استیل بر بزرگ اوسیس,لیست قیمت صفحه اوسیس,قیمت صفحه اوسیس


صفحه برش سنگ 3 میل اوسیس

برای اطلاع از کیفیت صفحه برش سنگ 3 میل اوسیس ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

صفحه برش سنگ 3 میل اوسیس

صفحه برش سنگ 3 میل اوسیس

 

صفحه برش سنگ 3 میل اوسیس , سنگبری اوسیس , صفحه برش اوسیس , برش سنگ مولیتال,لیست قیمت صفحه اوسیس,قیمت صفحه اوسیس


صفحه برش سنگ 3 میل مولیتال

برای اطلاع از کیفیت صفحه برش سنگ 3 میل مولیتال ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

 

صفحه برش سنگ 3 میل مولیتال

صفحه برش سنگ 3 میل مولیتال

 

صفحه برش سنگ 3 میل مولیتال ، برش سنگ مولیتال ، سنگبری مولیتال


صفحه پروفیل بر هیوندا

برای اطلاع از کیفیت صفحه پروفیل بر هیوندا ، لیست قیمت ، خرید و ارســال با شـمـاره هـای زیـر تـمـاس حـاصـل فرمایید :

 

بابایی 71 18 404 935 98+

 

53 831 666 21 98+

 

10 58 64 66 21 98+

صفحه پروفیل بر هیوندا از معدود صفحه هایی هست که آلیاژ استیل را هم برش میزند

 

 

صفحه پروفیل بر هیوندا

صفحه پروفیل بر هیوندا

 

پروفیل بر 3 میل هیوندا ، صفحه پروفیل بر هیوندا